• “امشب خوابشان نمیبرد ,از سمت تخت خوابشان صدای زمزمه هایشان را میشنوم. چون دیگر آینده ای ندارند ,از گذشته حرف میزنن. وقتی خیلی دویده باشیم و نفسمان بند امده باشد , برمیگردیم و راهی که دویده ایم را اندازه میگیریم
    -میرا -”

Embed:

Topics