کلیسای جامع: دو روایت

By Raymond Carver, Tess Gallagher

29,083 ratings - 4.27* vote

رئالیسم عریان آثار کارور به استیصال یقه چرک‌ها می‌‌پردازد و از مردمی می‌‌گوید که مدام در هراس به سر می‌برند. آثار کارور نمونه‌ مجسم مینیمالیسم است و در نوشته‌های گالاگر مختصری چاشنی رمانتیسیسم مخلوط شده است. دنیای آن‌ها دنیایی است که استیصال در آن موج می‌زند. کارور

... more

Book details

Paperback, 120 pages
2005 by نقش و نگار

(first published September 15th 1983)

Original Title
Cathedral
ISBN
9646235883 (ISBN13: 9780679723691)
Edition Language
Persian

Community Reviews

No Reviews

Topics