Quotes by Zülfü Livaneli

"Janus kitab?nda insan evriminin bir yerde tak?ld???n? öne süren Arthur Koestler hakl?yd? galiba. Hiçbir ana, çocu?unu do?urdu?unda onun bir gün öldürülebilece?ini dü?ünmüyordu. Her insan, ya?lanaca??n? ve hayat?n? do?al bir ölümle sonland?raca??n? san?yordu ama yüz milyonlarcas? ba?ka insanlar taraf?ndan öldürülüyordu. Sadece ikinci sava? elli milyon insan?n can?na mal olmu?tu. Hem de dünyan?n en uygar yerinde. Goethe'lerin, Schiller'in, Beethoven'lerin, Dante'lerin, Cervantes'lerin uygarl???nda."
2 likes

"İnsanların kendi milletini veya kendi inancını diğerlerinden daha üstün görmesi, ne korkunç olaylara, ne büyük acılara neden oluyordu bu dünyada!"
2 likes

"Her bir insanın hikayesi, bizi kendi başımızdan geçen olaylar kadar ilgilendirirdi. Yeter ki kendi gerçekliği içinde kıvransın. Her hikaye, sonuçta insan varoluşunun bir hikayesi değil miydi? Ve akıp giden hayatın?"
1 likes

"Çünkü kadınlar ne kadar güçlenirse güçlensin burası "erkek" bir ülkeydi."
1 likes

"Söyleyeceklerim belki anla??lmaz gelebilir ama' dedi, 'güzelli?in bu derecesi içimde sevinçle birlikte bir ac? duygusu yarat?yor. Belki de insan olman?n s?n?rlar?n?n a??ld???n? hissediyorum. Varolu?sal bir bo?lu?a dü?üyorum. ?nsan böyle bir ?eyi nas?l yaratabilir, nas?l yaratabilir? Tanr?'n?n sesi bu!"
1 likes

Zülfü Livaneli
  • Zülfü Livaneli

Topics